Novus Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Novus Művészeti Szakközépiskola

Házirendje

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A NOVUS Gimnázium házirendje  a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült (különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényre, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet rendelkezéseire). Szabályozza a jogszabályban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának és végrehajtásának módját.

Ez a dokumentum tartalmazza továbbá az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, valamint az intézmény saját és oktatási célra bérelt helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek és az iskolához tartozó terület használatának rendjét.

A házirend célja, hogy segítse:

 • az iskolai élet harmonikus, mindenki által elfogadottan szabályozott működését
 • az egyénnek és közösségnek harmonikus, kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló együttélését és együttműködését, egészséges fejlődését
 • az osztályközösségek és iskolai közösségek alakulását


2. A Házirend az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) melléklete. Az intézmény alkalmazottainak kötelezettségeit, munkaszerződésük, munkaköri leírásuk és más kollektív szabályok (pl. SzMSz) tartalmazzák.

A Házirendben foglaltak valamennyi diákra, pedagógusra, dolgozóra vonatkoznak,
és kötelező érvényűek a tanítási év első napjától kezdve.

1. A Novus Szakközépiskolában tanulók jogai és kötelezettségei

1.1. A tanulók alapvető jogait és kötelezettségeit a Közoktatásról szóló törvény10-12. § tartalmazza.

A tanulóknak joguk van:

 • biztonságos és egészséges környezetben történő nevelésre, oktatásra;
 • tanuló személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartására,
 • részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a tanítás során megfelelő tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék;
 • személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

 

 

1.2. A tanuló joga különösen, hogy

 

 • érdeklődésének megfelelően válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül;

 

 • igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola (könyvtár, számítástechnikai terem, labor stb.);

 

 • oktatás során használt eszközöket, az iskola felszereléseit az erre kijelölt személytől kölcsönözze, s azt a megjelölt határidőn belül használja;

 

 • hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról;

 

 • részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek;

 

 • az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen,

 

 • továbbá a tanuló joga, hogy kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz s arra érdemi választ kapjon;

 

 • vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását;

 

 • jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot;

 

 • személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

 

 • kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;

 

 • A témazáró dolgozatok időpontjáról legalább egy héttel előtte értesüljenek. A témazáró dolgozatot legkésőbb két héten belül – értékelve – visszakapják;

 

 • egyéni problémáikkal tanáraikhoz, a tanáraihoz, vagy az igazgatósághoz forduljon;

 

 

1.3. A szakközépiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22. § (1)-(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26-27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)-c) pontja].

 

 

1.4. A tanuló kötelessége:

 

 • részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;

 

 • eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;

 

 • életkorához, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, tanár felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában;

 

 • megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait;

 

 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó tanárnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;

 

 • megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;

 

 • a kölcsönzött eszközöket határidőre visszahozza, ennek bármely okból történő elmulasztása esetén büntetést fizessen; (ennek mértékét az adott eszközök kölcsönzésekor aláírásával elfogadja)   ld. 1. számú melléklet

 

 • az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa;

 

 • megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a jelen  házirendben foglaltakat.

 

 

A tanulók egyéb kötelezettségei:

 

 

 • A tanórák ideje alatt a szórakoztató elektronikai eszközeit, készülékeit és mobiltelefonját kikapcsolt állapotban és elzárva kell tartania.

 

 • Saját és társai testi épségére veszélyes tárgyat nem hozhat magával az iskolába.

 

 • Az iskolába csak a tanuló feladataihoz szorosan kapcsolódó felszerelési tárgyakat hozhatja be.

 

 • A személyes tárgyakat a diákok saját szekrényükben elzárhatják, az el nem zárt holmikért az iskola nem vállal felelősséget.

 

 

 

2. Az iskola munkarendje

 

 

A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama

 

Az oktatás a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a tanár vezetésével a kijelölt termekben történik.

 

Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők.

 

A tanítási órák időtartama: általában 45 perc. Ettől indokolt esetben a nevelőtestület egyetértésével el lehet térni.

 

Az óraközi szünetek időtartama: 10, 15 illetve 20 perc lehet az órarendben feltüntetett rend szerint.

 

Az órák összevonhatók, ez az órarendben is rögzítendő.

 

Tanítási óra (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető - a szaktanárral egyeztetve - adhat írásos engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt az intézményegység-vezető tehet.

 

A tanulók kötelező munkaideje: az órarend szerinti első tanítási óra kezdete előtt öt perccel kezdődik és az órarend szerinti utolsó óra végéig tart.

 

 

 

Az intézményben tartózkodás rendje

 

 • Az intézmény nyitva tartása: szorgalmi időben reggel 9 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 18 óráig. A fenti időponttól való eltérést a szaktanárral történő egyeztetés után az intézményvezető engedélyezheti.
 • A nyitvatartási időn túli bent tartózkodás esetén felelős az ügyeletes tanár/dolgozó. Felügyelet nélkül diák nem tartózkodhat az iskolában.

 

 • Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva: szerdánként 8-12 óráig.

 

 • A szaktantermeket, előadókat és termeket a szaktanárok kötelesek bezárni a foglalkozások végeztével.

 

 • Az iskola területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. Alkohol fogyasztása a tanítás ideje, illetve a tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt tilos!

 

 • Az iskola diákjai, tanárai és dolgozói az épület egyéb intézményeinek házirendjét   tiszteletben kell tartaniuk.

 

 • Illetéktelen behatolás esetén a portás vagy aki az esetet észleli, azonnal szól a titkárságon, ahol a helyzetnek megfelelő módon intézkednek (felszólítás távozásra, szükség esetén a rendőrség értesítése).

 

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 

A tantárgyfelosztásban tervezett ilyen tevékenységek, foglalkozások:

 

 • Diákkör (érdeklődési kör alapján szervezett tantárgyi vagy egyéb szakkör, önképzőkör, művészeti csoport),

 

 • kurzusok,

 

 • az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítása,

 

 • tehetséggondozás,

 

 • korrepetálás (konzultáció, felkészítés különbözeti vizsgára)

 

 • kiállítás, bemutató

 

 • A foglalkozások vezetője lehet az intézmény tanára, illetve a vezetőség által meghívott személy.

 

 • A tantárgyfelosztásban tervezett tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók jelentkezése önkéntes. A felvett tanulók a foglalkozások tervezett befejezéséig, illetve a tanév végéig nem maradhatnak ki a csoportból.

 

 

 

Szervezett eseti foglalkozások

Tanulmányi kirándulás, tábor, iskolanap, szervezett hazai ill. külföldi utazások, mozi-, színház-, múzeumlátogatás stb. csak tanár felügyeletével szervezhető.

 

 

3. Baleset-, munka- és vagyonvédelem:

 

Az előírások szerint a szakközépiskola minden dolgozója évente tűz- és munkavédelmi oktatáson vesz részt. Az oktatás megszervezése a tűz- és munkavédelmi felelős feladata. A vagyon-, munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatáson minden diák és alkalmazott részt vesz. A részvételt dokumentálni kell.

 

Az intézmény rendelkezik munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzattal, melyek a jelen szabályzat mellékletét képezik.

 

Az épületrész riasztóval van ellátva, az iskola zárását követően az iskolatitkár üzembe helyezi a riasztórendszert.

 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles:

 

 • a közösségi tulajdont védeni,

 

 • a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,

 

 • az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni,

 

 • az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,

 

 • a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,

 

 • a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

 

A tantermeket a tanítási órát tartó szaktanár, iskolatitkár, a tanulmányi osztály felelőse vagy az általuk megbízott tanuló nyitja és zárja.

A vagyonvédelemmel kapcsolatban a szakvezető tanár felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolát nem terheli jogi felelősség azokban az értéktárgyakban bekövetkezett károkért, amelyek nem tartoznak bele a szaktanárok által meghatározott felszerelési tárgyak körébe, illetve amelyek intézménybe hozatalát az iskola a jelen Házirendben megtiltja, vagy csak saját felelősségvállalás mellett engedi.

 

 

Tanulói baleset esetén az eljárási mód:

 

A balesetet észlelő azonnal jelenti a balesetet a titkárságon, ahol az esetet a 11/1994 (VI.8.)MKM rendelet szerint nyilvántartásba veszik.

 

Az intézmény vezetőségen eldöntik az intézkedés módját.

 

Baleseti jegyzőkönyvet a 11/1994 (VI.8.)MKM rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványon kell felvenni és a rendelet szerint eljárni.

 

Egyéb baleset esetén:

A munkavédelmi szabályzatban írtak szerint kell eljárni figyelemmel a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokra is.

 

 

4. Mulasztások igazolása, tanulmányi kötelezettségek teljesítése

 

 • A tanuló késését, mulasztását – okától függetlenül – a tanítási óra elején az osztálynaplóba, egyéb foglalkozások esetén a foglalkozási naplóban a szaktanár illetve a foglalkozás vezetője jegyzi be. Az igazolást a titkárság vagy a tanulmányi osztály részére kell benyújtani.

 

 • Tanítási óra helyett szervezett foglalkozásokon a részvétel kötelező. A tanuló mulasztását ebben az esetben is köteles igazolni.

 

 • Az iskolai kötelező foglalkozásokról csak előzetes szakvezető tanár vagy intézményegység-vezető engedéllyel lehet távol maradni.

 

 • Az előre nem látható hiányzásról a mulasztás első vagy második napján értesíteni kell az iskolát. A hiányzást a megjelenés első napján (de legkésőbb 5 tanítási napon belül) igazolni kell.

 

 • 30 igazolatlan óra elérése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után (ld. 11/1994. MKM Rendelet28.§ /2/).

 

 • Egy tanév során a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen nem haladhatják meg a 250 órát. Az a tanuló, aki ennél többet mulaszt, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

 

 • Beszámolóra kötelezhető az a tanuló, aki egy adott tantárgy féléves óraszámának 20 %-áról távolmaradt. Ha a beszámolót elmulasztja (vagy nem értékelhető), elégtelen osztályzatot kap.

 

 

5. Fegyelmi eljárás és felelősség

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

 

A fegyelmi büntetés lehet:

 

a) megrovás;

b) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától;

c) kizárás az iskolából. /Ktv. 76§ (2)/

 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.

 

 

6. Kártérítési eljárás és felelősség

 

 • Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia.

 

 • Ha az intézménynek a tanuló kárt okozott, az intézményvezetője köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.

 

 

Záró rendelkezés

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: az iskola titkárságán és a könyvtárban. A Házirendünk nyilvános: diákjaink az intézménybe való beiratkozáskor megismerhetik; egy- egy példánya az egyes iskolarészekben, könyvtárban és az iskolai honlapon bárki számára hozzáférhető.

 

A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb közösségének iskolánkban 10 tanuló, illetve mindenkori tanulólétszám 10%-a számít.

 

A Házirendet minden tanévben felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk.

 

 

 

A STÚDIÓ TECHNIKAI ESZKÖZEINEK KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA

 

A szabályzat vonatkozik minden olyan technikai eszközre, mely a stúdióból kikölcsönözhető. Továbbá tartalmazza a kölcsönözhető eszközök listáját és a kölcsönzési mechanizmus leírását, valamint a fotóterem használatával kapcsolatos szabályokat.

 

A kölcsönözhető eszközök:

 

 • Tanóra alatti munkára kölcsönözhető eszközök: 1. számú melléklet tartalmazza (melyet a stúdiósnál lehet megtekinteni).

 

 • Tanórán kívüli használatra kölcsönözhető eszközök (kizárólag az iskola által feladatként meghatározott munka elvégzésére): 2. számú melléklet tartalmazza (melyet a stúdiósnál lehet megtekinteni).

 

 

 

A kölcsönzés menete:

 

A kölcsönzési igényt kizárólag személyesen lehet jelezni a stúdiósnak.